Arabia Saudita

Riyadh

General Noli Saudi Arabia – Room 101, Rail Centre, 1st Floor, Shahrah-e-Rail, P.O. Box 25381 – 11466 Riyadh
Ph. +966 11 204 8190 – Ph. +966 11 204 8191 – Fax +966 11 204 8185
gnoliksa@generalnoli.com